Общи Условия и Поверителност

Политики за поверителност

в  „Дидона“ ЕООД

Кои сме ние?

Идентификация на администратора на лични данни и на длъжностното лице по защита на личните данни в Дидона Еоод

Дидона Еоод, е еднолично дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 118573538, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. „Княз Борис 1“ № 7,  email: didonatravel@gmail.com, и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Дидона Еоод уважава поверителността на личните Ви данни.

Защитата на личната Ви информация през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен въпрос за нас. Ние обработваме личните данни, събрани по време на посещението Ви на нашата уеб-страница, поверително и в съответствие със законовите разпоредби на национално и европейско ниво.

Защитата на данните и сигурността на информацията са включени в корпоративната култура на фирмата.

Какво представлява Политиката за сигурност и декларацията за поверителност

Тази политика за сигурност има за цел да Ви представи изчерпателна информация  на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на Дидона Еоод включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас?
 • Каква е целта на тяхното събиране?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за сигурност?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

С тази Политика за сигурност Дидона Еоод декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.

Така напр. непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиенти код и др.

Какви лични данни събира Дидона Еоод за Вас?

За да Ви предостави ефективен достъп до нашите продукти/услуги, Дидона Еоод събира следната информация за Вас:

 • Име, фамилия, телефон, електронна поща, организация при попълване на формата за контакт, поместена на нашата уеб-страница didonatravel.bg Технически данни които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница - IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;
 • Бисквитки (Cookies) - за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

На какво основание Дидона Еоод обработва личните Ви данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.

Дидона Еоод събира личните данни Ви данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Вас договори за предоставяне на услуги – на договорно основание.

ДИДОНА ЕООД събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването. Например за маркетингови цели и получаване на рекламни бюлетини.

Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при посещение на място в наш офис или при регистрация на уеб-страницата ни.

Съгласието, което предоставяте може винаги да бъде оттеглено, като посетите някой от нашите офиси, както и чрез своя профил на уеб-страницата ни.

ДИДОНА ЕООД обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните.

ДИДОНА ЕООД може да обработва лични данни и в случай че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

За какви цели събираме Вашите лични данни?

Получените от Вас лични данни ще бъдат използвани, за да можем да изпълним задълженията си към Вас, както и да помогнем за изпълнение на Ваши права, включително, но не само:

 • За да Ви предоставим услугите/продуктите, предлагани от ДИДОНА ЕООД;
 • За да Ви осигурим достъп до нашата уеб-страница, като за целта Ви показваме съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Вас критерии;
 • За да отговорим на Вашите запитвания, мнения и препоръки;
 • За да Ви изпращаме информация, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги.

В допълнение на горното имаме правен интерес да събираме Вашите лични данни, защото без тях не можем да Ви предоставим услугата/продукта, към която/който имате интерес.

По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави продукти и услуги, ДИДОНА ЕООД обработва предоставените от Вас лични данни, относно физическата, икономическа, социална и семейна идентичност по следните начини:

 • чрез попълване от Ваша страна на резервационни бланки за туристически услуги - хотелско настаняване, самолетни и автобусни билети, застраховки, визови услуги, заявления, формуляри и декларации, които са Ви предоставяни от служители на ДИДОНА ЕООД. Формулярите се предоставят и попълват в Офисите ни, в случай че отправите искане за предоставяне на услуги;
 • при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;
 • чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб порталите на ДИДОНА ЕООД;
 • чрез обработка на информация за IP адреси, cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър.

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

В зависимост от основанието на което обработване личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.

Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 6 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас.  След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас, както и се унищожават хартиените досиета, съдържащи личните Ви данни.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

ДИДОНА ЕООД се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

За изпълнение на поети задължения по възникнали договорни и/или преддоговорни отношения с Вас е възможно ДИДОНА ЕООД да разкрие личните Ви данни на следните лица:

 • Дружества, предоставящи куриерски услуги;
 • Компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с тази уеб-страница.

ДИДОНА ЕООД има право да разкрива и предава личните Ви данни на дружества, намиращи се извън територията на Република България, доколкото съществува легитимен интерес, свързан с обработка на личните Ви данни за вътрешни административни цели. Това и всяко друго предаване се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност на личните Ви данни.

Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни ?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица  и в следните случаи:

 • По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
 • По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата на които предоставяме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни - GDPR) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

 • Правото на достъп до личните данни, които ДИДОНА ЕООД обработва за Вас и да получите копие от тях;
 • Право да искате от ДИДОНА ЕООД коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на didonatravel@gmail.com
 • Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
 • Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от ДИДОНА ЕООД, в случай че са налице условията за това.
 • Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти;
 • Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като влезнете в личния си профил на нашата уеб-страница и премахнете отметката, касаеща предоставянето на лични данни на трети лица;
 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на didonatravel@gmail.com
 • Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставките за това;

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Какво значи всяко от горните права?

Право на достъп до личните данни.

Това право Ви дава възможност да получите информация относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Данните не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им.

Право на заличаване, достъп, коригиране, блокиране

Право по всяко време да поискате от администратора да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате от администратора да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните данни за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия;

Право на възражение

Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това, както и срещу обработването и разкриването на трети лица на Вашите личните данни за целите на директния маркетинг. Вие имате право да бъде уведомени преди личните Ви данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имате право да възразите срещу такова разкриване или използване.

Право на преносимост

Когато обработването на лични данни става по автоматичен начин Вие имате правото да получавате отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на администратора, в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат, и да ги предавате на друг администратор.

Това право следва да се прилага, когато субектът на данни е предоставил личните данни въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради договорно задължение. Правото не следва да се прилага, когато обработването се базира на правно основание, различно от съгласие или договор. Поради самото си естество това право не следва да бъде упражнявано по отношение на администратори, обработващи данни в изпълнение на обществените си задължения. Ето защо това право не следва да се прилага, когато обработването на личните данни е необходимо за спазване на правно задължение, на което е подчинен администраторът, или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняване на официално правомощие, предоставено на администратора. Правото на субекта на данни да предава или получава отнасящи се до него лични данни не поражда задължение за администраторите да възприемат или поддържат технически съвместими системи за обработване. Когато в определен пакет от лични данни е засегнат повече от един субект на данни, правото личните данни да бъдат получавани следва да не засяга правата и свободите на други субекти на данни в съответствие с настоящия регламент.

Право да отправите жалба или молба до Комисия за защита на личните данни

В случай на нарушаване на правата Ви имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред или пред Върховния административен съд. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.

Промени в Политиките за сигурност – (уведомлението за поверителност)

За всички извършени промени в тези Политики за поверителност, декларираме, че ще Ви уведомим с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Вас електронна поща.

Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение ще вземем всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни като поставим съобщения в офисите и на уеб порталите на ДИДОНА ЕООД.

Тези политики за поверителност са приети и в сила от ДИДОНА ЕООД от май 2018 г.

Общи условия за туристическо пътуване с обща цена

1. Общи условия
1.1. Резервации /записвания/
1.1.1. Резервациите се извършват в офисите на Дидона ЕООД или в бюрата на оторизираните от фирмата туристически агенции в страната. Записването се извършва срещу внесен депозит в размер на 30-50% от стойността на цялото пътуване и сключен договор за организирано пътуване. Заплащането на остатъка от изцяло дължимата сума се извършва не по-късно от 20 дни преди обявената начална дата на отпътуване, с изключение на особени случаи, посочени изрично в догора. В случай, че сумата не бъде заплатена в посочения срок, резервацията се анулира и внесения депозит остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.
1.1.2 Резервацията се счита за валидна, само ако е препотвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 2 работни дни. Ако не бъдат препотвърдени първоначално заявените хотели, дестинации или авиокомпании, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други алтернативни възможности. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности, той има право да му бъде възстановено заплатения депозит.
1.2. Необходими документи за пътуване
1.2.1. Лична карта или задграничен паспорт, валиден минимум 6 месеца след датата на пътуване, медицинска застраховка, съответната изискуема сума дневни пари, както и други евентуални документи, необходими за избраната дестинация /визи, сертификати за ваксинации и др./. За деца под 18 години, пътуващи непридружени от родители, се изисква нотариално заверено родителско разрешение детето да напусне страната.

2. Цена. Начин на формиране и промяна
2.1. Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се променя в следните случаи:
2.1.1. При промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото. Редът и начинът за  преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.
2.1.2. При промяна в размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни такси и други.
2.1.3. При промяна в обменния валутен курс, относим към договора с повече от 5% в периода между сключването му и датата на отпътуването.

3. Анулации и неустойки
3.1. Крайният срок, в който потребителят може да се откаже от договора (анулация), без да дължи неустойка е 60 дни преди датата на пътуването, с изключение на специфични случаи, изрично посочени в договора за организирано пътуване.
3.2. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки:
3.2.1. До 60 дни преди датата на пътуването - без неустойки, ако не се дължат неустойки по анулирани самолетни, фериботни или автобусни билети. В случай, че се дължат такива или други глоби и такси за анулиране на издадени вече билети, които са част от пакетната цена на пътуването,  се прилагат тарифите, правилата и условията за анулация на съответния превозвач /авиокомпания, автобусна или фериботна компания/.
3.2.2. От 59 до 30 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита.
3.2.3. От 29 до 20 дни преди датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването
3.2.4. От 19 до 14 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването
3.2.5. По-малко от 14 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването
3.3. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете за анулация и в размерите по т. 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.
3.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при връщането на турист от гранични власти, при неспазване от туристите на законите на дадена страна, отказ за издаване на виза на ПОТРЕБИТЕЛЯ, недопускане на ПОТРЕБИТЕЛЯ да влезе или излезе в/от дадена страна по причина, независеща от  ТУРОПЕРАТОРА, като във всички упоменати по-горе случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи никаква отговорност.
3.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА, може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, след като предварително уведоми ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването.
3.5.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.

4. Във върховия период на туристическия сезон, Туроператорът може да извършва замяна на хотела, с такъв от същата или по-висока категория, в същия или друг курорт, без промяна на общата цена на ТП.

5. При липса на минимален брой туристи (само ако е указан в съответната оферта) на Туриста се предлага допълнително заплащане за индивидуално пътуване, преориентиране за друга група или маршрут, а в срок до 14 дни, преди началото, Туроператорът, след като уведоми потребителя, има право да отмени пътуването, като възстанови цялата сума, без да се дължат взаимни неустойки и/или обезщетения.

6. Когато направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми  ПОТРЕБИТЕЛЯ за правата му по чл.35 от Закона за туризма.

7. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач, при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посочения в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок от 24 часа преди датата на отпътуването.

8. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.

9. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.

10. Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се приемат до 7 дни след завършване на пътуването. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ.

11. Застрахователят, с който ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор по чл. 42 от Закона за туризма е ЗПАД „Алианц” България и застрахователната полица е  № 13160163000000040/15.08.2016г.

12. Информация за сключената задължителна застраховка „Медицински разходи при болест и злополука на туриста” за пътувания извън страната се съдържа в застрахователната полица.

13. В случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма – съконтрагент на ТУРОПЕРАТОРА и тя възстанови на ТУРОПЕРАТОРА заплатените суми за съответното туристическо пътуване, след реалното постъпване на сумите по сметките на ТУРОПЕРАТОРА, той се задължава да ги възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

14. Допълнителни условия:
14.1. Настоящия договор може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туризма.
14.2. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговски закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.
14.3.Потребителят декларира, че е запознат с каталога или брошурата на организатора, както и с общите условия.
14.4.Потребителят декларира, че е съгласен Дидона ЕООД да събира, обработва, съхранява и представя на трети лица лични данни по реда, предвиден в действащото законодателство на Р България и Европейския съюз.


„Дидона“ ЕООД е член на Варненската Асоциация на Туристическите Агенции /ВАсТА/ и Асоциация на Българските Туроператори и Туристически Агенти /АБТТА/. Има сключена застраховка „Отговорност на туроператора“, съгласно чл. 42 от Закона за туризма в ЗАД „Алианц“ с полица № 13160163000000040/15.08.2016год.