Общи Условия

1. Общи условия
1.1. Резервации /записвания/
1.1.1. Резервациите се извършват в офисите на Дидона ЕООД или в бюрата на оторизираните от фирмата туристически агенции в страната. Записването се извършва срещу внесен депозит в размер на 30-50% от стойността на цялото пътуване и сключен договор за организирано пътуване. Заплащането на остатъка от изцяло дължимата сума се извършва не по-късно от 20 дни преди обявената начална дата на отпътуване, с изключение на особени случаи, посочени изрично в догора. В случай, че сумата не бъде заплатена в посочения срок, резервацията се анулира и внесения депозит остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.
1.1.2 Резервацията се счита за валидна, само ако е препотвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 2 работни дни. Ако не бъдат препотвърдени първоначално заявените хотели, дестинации или авиокомпании, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други алтернативни възможности. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности, той има право да му бъде възстановено заплатения депозит.
1.2. Необходими документи за пътуване
1.2.1. Лична карта или задграничен паспорт, валиден минимум 6 месеца след датата на пътуване, медицинска застраховка, съответната изискуема сума дневни пари, както и други евентуални документи, необходими за избраната дестинация /визи, сертификати за ваксинации и др./. За деца под 18 години, пътуващи непридружени от родители, се изисква нотариално заверено родителско разрешение детето да напусне страната.

2. Цена. Начин на формиране и промяна
2.1. Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се променя в следните случаи:
2.1.1. При промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото. Редът и начинът за  преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.
2.1.2. При промяна в размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни такси и други.
2.1.3. При промяна в обменния валутен курс, относим към договора с повече от 5% в периода между сключването му и датата на отпътуването.

3. Анулации и неустойки
3.1. Крайният срок, в който потребителят може да се откаже от договора (анулация), без да дължи неустойка е 60 дни преди датата на пътуването, с изключение на специфични случаи, изрично посочени в договора за организирано пътуване.
3.2. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните неустойки:
3.2.1. До 60 дни преди датата на пътуването - без неустойки, ако не се дължат неустойки по анулирани самолетни, фериботни или автобусни билети. В случай, че се дължат такива или други глоби и такси за анулиране на издадени вече билети, които са част от пакетната цена на пътуването,  се прилагат тарифите, правилата и условията за анулация на съответния превозвач /авиокомпания, автобусна или фериботна компания/.
3.2.2. От 59 до 30 дни преди датата на пътуването - в размер на депозита.
3.2.3. От 29 до 20 дни преди датата на пътуването - 50% от общата стойност на пътуването
3.2.4. От 19 до 14 дни преди датата на пътуването - 80% от общата стойност на пътуването
3.2.5. По-малко от 14 дни преди датата на пътуването - 100% от общата стойност на пътуването
3.3. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете за анулация и в размерите по т. 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.2.5., респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.
3.4. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност при връщането на турист от гранични власти, при неспазване от туристите на законите на дадена страна, отказ за издаване на виза на ПОТРЕБИТЕЛЯ, недопускане на ПОТРЕБИТЕЛЯ да влезе или излезе в/от дадена страна по причина, независеща от  ТУРОПЕРАТОРА, като във всички упоменати по-горе случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи никаква отговорност.
3.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА, може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, след като предварително уведоми ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 10 (десет) дни преди началната дата на пътуването.
3.5.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето.

4. Във върховия период на туристическия сезон, Туроператорът може да извършва замяна на хотела, с такъв от същата или по-висока категория, в същия или друг курорт, без промяна на общата цена на ТП.

5. При липса на минимален брой туристи (само ако е указан в съответната оферта) на Туриста се предлага допълнително заплащане за индивидуално пътуване, преориентиране за друга група или маршрут, а в срок до 14 дни, преди началото, Туроператорът, след като уведоми потребителя, има право да отмени пътуването, като възстанови цялата сума, без да се дължат взаимни неустойки и/или обезщетения.

6. Когато направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи на договора, ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да уведоми  ПОТРЕБИТЕЛЯ за правата му по чл.35 от Закона за туризма.

7. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач, при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посочения в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок от 24 часа преди датата на отпътуването.

8. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.

9. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.

10. Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен вид и се приемат до 7 дни след завършване на пътуването. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛА и ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ.

11. Застрахователят, с който ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор по чл. 42 от Закона за туризма е ЗПАД „Алианц” България и застрахователната полица е  № 13160163000000040/15.08.2016г.

12. Информация за сключената задължителна застраховка „Медицински разходи при болест и злополука на туриста” за пътувания извън страната се съдържа в застрахователната полица.

13. В случай на форсмажор, ако той бъде признат за такъв от посрещащата фирма – съконтрагент на ТУРОПЕРАТОРА и тя възстанови на ТУРОПЕРАТОРА заплатените суми за съответното туристическо пътуване, след реалното постъпване на сумите по сметките на ТУРОПЕРАТОРА, той се задължава да ги възстанови на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

14. Допълнителни условия:
14.1. Настоящия договор може да бъде отменян, изменян и допълван с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туризма.
14.2. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговски закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.
14.3.Потребителят декларира, че е запознат с каталога или брошурата на организатора, както и с общите условия.
14.4.Потребителят декларира, че е съгласен Дидона ЕООД да събира, обработва, съхранява и представя на трети лица лични данни по реда, предвиден в действащото законодателство на Р България и Европейския съюз.


„Дидона“ ЕООД е член на Варненската Асоциация на Туристическите Агенции /ВАсТА/ и Асоциация на Българските Туроператори и Туристически Агенти /АБТТА/. Има сключена застраховка „Отговорност на туроператора“, съгласно чл. 42 от Закона за туризма в ЗАД „Алианц“ с полица № 13160163000000040/15.08.2016год.